Gia đình Thanh Thúy hội ngộ Nhạc Sĩ Tòng Sơn sau nhiều năm xa cách (Thương Hoài)

 

 

Hàng đứng: Tòng Sơn, Phương Hồng Quế, Thanh Thúy, Thanh Mỹ, TQB và hàng ngồi Thanh Thảo, Thanh Hương trong chiều gặp gỡ Tòng Sơn tại nhà hàng Mỹ Nguyên thứ hai 9 tháng 8/2010

 

 

Tiếp tục đọc