Tin ngắn …

Nhận được tin buồn:

Thân Mẫu Ca Sĩ Thế Sơn

Bà Nguyễn thị Hải

vừa qua đời vào ngày 21 tháng 1, 2021 tại Huntington Beach, California.

Xin thành thật chia buồn cùng Thế Sơn và tang quyến!

Xin nguyện cầu hương linh Bà sớm được về cõi Phật.

 

 

Tiếp tục đọc