Phân Ưu cùng gia đình Ca Nhạc Sĩ Trần Thiện Anh Chương

thanh toan

 

Nhận được tin buồn

Ca Nhạc Sĩ Trần Thiện Anh Chương

(tức Phóng Viên Thanh Toàn)

vừa từ trần vào ngày 29 tháng 5 năm 2014 tại Houston, Texas

Thanh Thúy xin thành thật chia buồn cùng tang quyến Ca Nhạc Sĩ Anh Chương.