Long Đất Đã Đi Rồi (Võ Thành Ðông)

Bài viết dưới đây do Ký Giả Võ Thành Đông viết tiếp theo bài viết của Ký Giả Nguyễn Tấn Lai đã đăng trong báo Phương Đông Times ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington.


Xin bấm vào đây để xem tiếp