Phân Ưu cùng Ca Nhạc Sĩ Nguyệt Ánh và tang quyến

Nhận được tin buồn: 

Thân phụ của Ca Nhạc Sĩ Nguyệt Ánh,

 Nghĩa phụ của Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng  

Ký giả Huỳnh Lương Thiện:

Ông Jean Baptiste Nguyễn Văn Y

Cựu Đại Tá QLVNCH,
Nguyên Tổng Giám Đốc CSQG/VNCH (Đệ I Cộng Hòa)

Nguyên Đặc Ủy Trưởng Trung Ương Tình Báo 

đã mệnh chung vào ngày Chủ Nhật, 5 tháng 2 năm 2012

tại Arlington, Virginia, miền Đông Hoa Kỳ.
 ooo

Thanh Thúy xin thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến

và nguyện cầu cho linh hồn Ông Jean Baptiste Nguyễn Văn Y

sớm được về nước Thiên Đàng.