Lá Sầu Riêng (kịch Kim Cương)

Để tưởng nhớ các Nghệ Sĩ:

Bà Bảy Nam

Túy Hoa 

Anh Thư 

Vân Hùng 

Ngọc Đức

 

Tiếp tục đọc